Ετήσιο Συνέδριο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»